Klauzula informacyjna dla Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży,
ul. Parkowa 2, 17-230 Białowieża, nr tel. 85 681- 24-03. Jednocześnie informujemy, że obsługę administracyjną, kadrową i finansową Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży
sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka, nr tel. 85 682 59 83. Dlatego w zakresie wykonywania zadań związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży, współadministrujemy Pani/Pana danymi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Współadministrowanie Pani/Pana danymi dotyczy obsługi korespondencyjnej, obsługi informatycznej, oraz wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych.

2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe w Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pani Iwona Malczyk, adres e-mail: malczyk@togatus.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) 6 ust. 1 lit e RODO tj. w celu realizacji przez Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa lub w ramach sprawowania misji publicznej powierzonej Administratorowi;

b) 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym między innymi w celu promowania działalności placówki;

c) 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych, szczególności realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i mienia placówki;

e) 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia dzieci, prowadzenia ewidencji wychowanków, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

4. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, organy podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. : podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) danych

prawo do ograniczenia przetwarzania danych

prawo do usunięcia danych

prawo do przenoszenia danych

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku,gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.