Informujemy ,że:

1.  Administratorem danych jest Dyrektor Domu Dziecka w Białowieży p. Krystyna Dackiewicz, dane kontaktowe: ul. Parkowa 2, 17-230 Białowieża

2.   Inspektorem danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: iod@profedu.pl tel. 507-054-139, w sprawie pytań proszę się również zwracać do: p. Krystyna Dackiewicz tel. 85 681 24 03.

3.  Przetwarzanie odbywa się w celach określonych w ustawieo wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w innych przepisach prawa.

4.   Zbieranie dodatkowych danych osobowych (jak np.wizerunek) odbywa się na podstawie zgody, która jest dobrowolna i może być odwołana. Kwestie wykorzystania wizerunku reguluje dodatkowo art. 81 Prawa autorskiego.

5.   Okres przechowywania Państwa danych został określony w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.

6.   Dostęp do Państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy placówki oraz przedsiębiorstwa z którymi zawarto umowy powierzenia.

7.  Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych. Dostęp do danych osobowych odbywa się gabinecie dyrektora lub w księgowości placówki.

8.   Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO).

9.  Przekazanie danych osobowych w zakresie w/w jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.